Turime įvairių verslo sektorių atstovavimo patirties. Pasiekti rezultatai ir įveikti iššūkiai geriausiai atspindi mūsų veiklą.

Meta Government

Patirtis:

Lietuvos žiniasklaidos sektorius nuolat patiria permainas tiek dėl naujų valdžios institucijų iniciatyvų, tiek dėl sparčios technologinės pažangos. META atstovauja vienos didžiausių Lietuvos televizijų interesus bei gina transliuotojus – užtikrinome efektyvų perėjimą iš analoginės į skaitmeninę televiziją.

Bendradarbiaudami su viena didžiausių Lietuvos televizijų mes pasiekėme, kad nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo poveikio reglamentavimas taptų aiškesnis. META taip pat užtikrino, kad būtų panaikinta diskriminuojanti nuostata televizijoms ir radijo stotims privalomai suteikti programų retransliavimo teises retransliuotojams, kurias šie vėliau vartotojams apmokestindavo.

Kartu su televizijos transliuotojais inicijavome Lietuvos radijo ir televizijos komisijos reformą, kuri užtikrino skaidresnę šios institucijos veiklą ir didesnę atskaitomybę Seimui, bei sumažino finansinę naštą transliuotojams dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklos finansavimo.  

META aktyviai dalyvavo perkeliant Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatas į Visuomenės informavimo įstatymą. Taip pat, bendradarbiaudami su vienu didžiausiu retransliuotojų bei viešojo sektoriaus atstovais, pasiekėme subalansuotų šio įstatymo pakeitimų. Pataisos leido užtikrinti platesnę Lietuvos radijo ir televizijos komisijos kompetenciją, kovojant su draudžiamo turinio platinimu retransliuojamose programose, įtvirtino visoms pusėms aiškų bei priimtiną šios kontrolės procesą, kartu išvengiant nepagrįsto licencijavimo ir administracinės naštos verslui.

Siekdama pagerinti verslo sąlygas telekomunikacijų įmonėms, META yra atstovavusi visų didžiausių Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių interesus santykiuose su valstybės institucijomis.

Prisidėjome užtikrinant, kad radijo dažnių aukcionas vyktų skaidriai – būtų numatyti aiškūs bei viešąjį interesą atitinkantys kriterijai, nesudarantys išskirtinių sąlygų nei vienam iš rinkos dalyvių. META pirmoji Lietuvoje parengė Vilniaus m. savivaldybės teritorijos skaitmeninių radijo ryšio bazinių stočių išdėstymo specialųjį planą. Taip pat kovojome prieš griežtus elektromagnetinio lauko higieninius reikalavimus, kurie stabdė technologinę mobiliojo ryšio plėtrą, bei apsaugojome mokyklų bendruomenių teisę patiems spręsti dėl bazinių radijo stočių įrengimo švietimo ugdymo įstaigų teritorijose.

Be to, META gina televizijos programų siuntimo ir transliavimo rinkos dalyvių interesus prieš diskriminacinius ir monopolistinius Lietuvos radijo ir televizijos centro veiksmus.


META konsultuoja rinkos dalyvius, siekiančius apginti savo interesus sveikatos priežiūros sektoriuje. Mūsų klientai vertina mūsų profesionalumą ir patirtį, siekiant daryti įtaką politiniams procesams.

Atstovaudama medicininės veiklos lyderę Baltijos šalyse, META siekė sukurti kraujo donorų mėginių banką, kuris leistų individualiai tikrinti donorų kraujo kokybę ir taip užtikrintų saugesnius kraujo perpylimus.

Bendradarbiaujant su Lietuvoje lyderiaujančiu privačiu universitetu, prisidėjome užtikrinant vienodas sąlygas visoms aukštosioms mokyklos gauti valstybės paramą moksliniams tyrimams bei studentų stipendijoms.

META taip pat padėjo pasiekti geresnį privačių mokslo įstaigų atstovavimą švietimo srities institucijose.

META turi įvairiapusę patirtį finansinių paslaugų sektoriuje,  todėl esame pasiruošę atstovauti klientus tiek santykiuose su valdžios atstovais, tiek su kitais rinkos dalyviais.

META vykdė nemokumo ir fizinių asmenų bankroto problemų analizę didžiausiam Lietuvos bankui. Valdžiai inicijavus nepagrįstai griežtą smulkiųjų vartojimo kreditų reguliavimą, mes identifikavome suinteresuotų grupių požiūrį šiuo klausimu bei užmezgėme ryšius, kurie reikšmingai prisidėjo prie atstovaujamų interesų įgyvendinimo. Taip pat META inicijavo teisinio reguliavimo pakeitimus, kuriais buvo siekiama apginti smulkiųjų kooperatyvų pajininkų interesus ir užtikrinti jiems teisingą atlygį už jų pajų dalį. META konsultavo klientą derybose su finansinėmis institucijomis ir padėjo pasiruošti pirmajam viešam akcijų siūlymui (IPO) Varšuvos akcijų biržoje.

META turi įvairialypės asociacijų vadybos bei strateginės komunikacijos valstybės institucijų sektoriuje patirties, taip pat įgūdžių užmezgant partnerystes. META partneris yra ilgametis Lietuvos draudikų asociacijos vadovas ir vienas pagrindinių draudimo rinkos ekspertų Lietuvoje.

Nuolat bendradarbiaujame su didžiausia verslo įmones bei asociacijas vienijančia organizacija Lietuvoje, tai leidžia užtikrinti efektyvesnį mūsų klientų interesų atstovavimą bei komunikaciją su valstybės institucijomis.

META įgyvendino stambiausius nealkoholinių gėrimų gamintojus ir platintojus vienijančios asociacijos pertvarką, leidusią užtikrinti veiklos efektyvumo augimą bei santykių su valstybinėmis institucijomis plėtrą. Bendradarbiaudami su didžiausia prekybininkų asociacija Lietuvoje užkirtome kelią neproporcingiems ir diskriminuojantiems prekybos tinklų suvaržymams. Be to, META analizavo Europos sąjungos kelių sektoriaus finansavimą bei Lietuvos kelių įmones vienijančios asociacijos narių galimybes prisidėti, plėtojant Lietuvos kelių infrastruktūrą naujoje finansinėje perspektyvoje.

META atstovavo klientų interesus žemės ūkio sektoriuje, siekiant palankesnio valstybės reguliavimo bei subalansuotos įstatymų leidybos.

META gynė Lietuvos stambiausių ūkių savininkų interesus laisvai disponuoti žeme be jokių apribojimų.

Remdamasi savo patirtimi esame puikiai pasiruošę ginti klientų interesus leidybos sektoriuje.

META yra atstovavusi didžiausios Lietuvos leidyklos interesus, siekdama užkirsti kelią žalingoms valdžios iniciatyvoms. Ekonominės krizės metais META apgynė leidybos sektorių ir išsaugojo 9 proc. PVM lengvatą.

META padeda savo klientams informacinių technologijų ir inžinerinių sprendimų sferoje, siekdama sudaryti palankias sąlygas išsikeltų verslo tikslų įgyvendinimui. Atstovavome vieną didžiausių inžinerinių sprendimų įmonių Lietuvoje santykiuose su valdžia ir apgynėme šios įmonės interesus nuo neskaidraus poveikio viešųjų pirkimų procesuose.

Taip pat prisidėjome prie inovatyvių, dalinimosi ekonomikos principais paremtų, keleivių vežimo paslaugų plėtros Lietuvoje. Padėjome didžiausiai pavėžėjimo paslaugų bendrovei ateiti į rinką bei užmegzti ir plėtoti santykius su valstybės institucijomis.

Lietuvos reklamos sektorius nuolatos susiduria su naujais reikalavimais bei iniciatyvomis riboti reklamos turinį. Mes atstovaujame įmones iškilus reklamos reguliavimo klausimams.

META kartu su viena didžiausių Lietuvos televizijų apsaugojo žiniasklaidą nuo visiško alkoholio reklamos uždraudimo televizijoje bei užkirto kelią nepagrįstiems norams riboti vaistinių reklamą. Taip pat, mūsų dėka, politinė reklama buvo sugrąžinta į televizijos ekranus.

Valdžios institucijoms iškėlus abejones dėl vieno didžiausių pasaulyje maisto pramonės gamintojo reklamos, META apgynė jo teisę laisvai ir nediskriminuojamai reklamuoti savo produktus. Be to, bendradarbiaudami su nealkoholinių gėrimų kompanijas vienijančia asociacija, užkirtome kelią pertekliniam poįstatyminiam reguliavimui energinių gėrimų reklamos srityje.

Atstovaujame keletą didžiausių Lietuvos ir užsienio maisto pramonės gamintojų, kurie vertina mūsų sugebėjimus naudoti subalansuotą ir įrodymais pagrįstą argumentaciją bei įgūdžius užmegzti naujas partnerystes.

Atstovaudama maisto pramonės interesus META užkirto kelią diskriminaciniam Lietuvoje gaminamų maisto produktų ženklinimui, kuris būtų neigiamai paveikęs šių produktų pardavimą tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose.

Farmacijos pramonė yra ypač priklausoma nuo valstybės reguliavimo, todėl sėkmingai plėtrai yra svarbus šios verslo šakos interesų atstovavimas. Kartu su farmacijos pramonės rinkos dalyviais ruošėme teisės aktų projektus bei siekėme juos įgyvendinti.

META atstovavo vieną didžiausių pasaulio farmacijos pramonės kompanijų. Bendradarbiavimo laikotarpiu siekėme sukurti skaidresnę skiepų kompensavimo sistemą Lietuvoje, kuri užtikrintų efektyvesnį valstybės lėšų panaudojimą ir paskatintų vakcinacijos plėtrą.

Kartu su didžiausia farmacijos įmones vienijančia asociacija META vertino šio sektoriaus darbo laiko reglamentavimo kaitos galimybes, siekiant panaikinti nebeaktualias ir darbo rinkos dalyvius diskriminuojančias nuostatas.

META atstovauja Lietuvos energetikos sektorių, siekdama apsaugoti jį nuo naujų administracinių ir politinių spaudimų bei reguliacinių priemonių.  

Šiame sektoriuje META turi ilgametę patirtį, atstovaujant didžiausios Lietuvos įmonės interesus. Bendradarbiavimo laikotarpiu apsaugojome šios kompanijos akcininkus nuo siekio apriboti galimybę disponuoti savo akcijomis. META taip pat užtikrino, kad didžioji dauguma strateginių naftos ir kuro atsargų rezervo išliktų saugoma Lietuvoje ir taip būtų apginti Lietuvos energetinio saugumo interesai.

Prisidėdami prie išskirtinį pranašumą teikiančių lengvatų panaikinimo, užtikrinome lygias verslo sąlygas ir sąžiningą konkurenciją naftos produktų rinkoje.

Aviacijos sektoriuje META yra konsultavusi keletą stambių įmonių, kurių veikla reikalauja tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir strateginės komunikacijos.

META sudarė palankias sąlygas konkurencijos atsiradimui kuro užpylimo paslaugoms Vilniaus oro uoste. Atstovavome vienos didžiausių aviakompanijų interesus santykiuose su valdžia bei gynėme nacionalinio vežėjo interesus prieš nesąžiningus ir diskriminuojančius konkurentų veiksmus.

META teikia strateginio interesų gynimo paslaugas lošimų sektoriui. Mes turime patirties, konsultuojant lošimų industrijos rinkos dalyvį santykiuose su valstybės institucijomis.

Atstovaudama vieną didžiausių lošimų įmonių, META gynė azartinių lošimų sektorių nuo neproporcingo valstybės reguliavimo ir užtikrino didesnę nepilnamečių apsaugą nuo neigiamo azartinių lošimų poveikio.

META turi patirties, atstovaudama tabako pramonės įmones, kurios vis susiduria su naujomis reguliavimo iniciatyvomis, bei padeda joms, kovojant su kontrabanda.

Bendradarbiaudama su viena didžiausių pasaulio tabako produktų gamintojų, META prisidėjo įgyvendinant subalansuotą tabako akcizų politiką bei mažinant šešėlinę tabako gaminių rinką Lietuvoje.

Meta Government

META teikia komunikacijos paslaugas, padedančias mūsų klientams plėtoti efektyvią viešųjų ryšių strategiją bei siekti išsikeltų tikslų. Mes tikime, kad kokybiška ir efektyviai naudojama komunikacija yra sudėtinė sėkmingo verslo dalis.


Meta Communications

Pastarieji įvykiai:

Apie mus

Kartu su verslo konsultacijų bei lobistine veikla META teikia ir strateginės komunikacijos paslaugas, leidžiančias plėtoti ryšius su visuomene, žiniasklaida ar viešuoju sektoriumi. Taip pat dalyvaujame įgyvendinat socialinės atsakomybės projektus, prisidedančius prie teigiamo mūsų klientų įvaizdžio formavimo.

Tikslingai, aiškiai ir įtaigiai perduota žinutė padeda pasiekti užsibrėžtų tikslų. Ilgametės META patirties bei plataus kontaktų tinklo dėka galime būti patikimais partneriais įgyvendinat savo klientų siekius.

Meta Communications